Skip to main content

Mu Hong

All-China Women´s Federation, Director-general, Liaison Department

tba

Qian Wang

China Association of Women Entrepreneurs (CAWE) Vice President

tba

Jiang Hua

China-CAWE China Association of Women Entrepreneurs

tba

Jie Du

General of the Women's Studies Institute of China (WSIC), Deputy Director-General

tba

Zhou Yuyi

All-China Women's Federation, Liaison Department

tba

An Weiwei

All-China Women's Federation, Liaison Department

tba

Back to Top